PRODUCTS

Food


큐어스 냉동식품/드라이아이스 보관박스

냉매(아이스 팩) 없이도 냉동상품이 14시간 동안 냉동상태 유지
초단열 보냉 기능으로 설계되어 드라이아이스도 보관 가능
( * 별도문의 )

당사 자체 실험 결과

당사 자체 실험 결과

* 아이스 팩 없이, 냉동식품 약 10.3kg 보관 시

   최소 14시간 냉동 상태 유지 가능                                                        * 아이스 팩 없이, 냉동식품 약 10.3kg 보관 시

                                                                  최소 14시간 냉동 상태 유지 가능